algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden i.v.m. een gastvrij voetpad en beperkte aansprakelijkheid Gevelbank.

Onder gastvrij voetpad verstaan we: rolstoelgebruikers, kinderwagens en minder mobiele mensen vlot de doorgang blijven verlenen, bijvoorbeeld door de gevelbank kort dicht te klappen.
Onder beperkte aansprakelijkheid verstaan we: COMITé Comm.V. (= Gevelbank) is niet verantwoordelijk voor inbreuken in verband met erfgoedbescherming en COMITé Comm.V. gaat er bij iedere bestelling van uit dat de huiseigenaar met de installatie van een gevelbank akkoord gaat. De aanvrager draagt de verantwoordelijkheid bij eventuele geschillen met de huiseigenaar.
Een gevelbank is een tijdelijke constructie die opgeklapt wordt wanneer de bank niet wordt gebruikt.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (COMITE COMM V., Zandloperstraat 84 9030 Mariakerke, gevelbankgent@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft
aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
BIJLAGE
Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan: COMITE COMM V., Zandloperstraat 84 9030 Mariakerke, gevelbankgent@gmail.com
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
………………………………………………………………………………………………………
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en)
………………………………………………………………
— Adres consument(en)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
— Datum
………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
………………………………………………………………
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.